website De Tempel
Het Groene Hart

Homepage

Alle plaatsen in Zuid-Holland 

Bestuur
Wat is het Groene Hart
De plek waar Holland echt Holland is. Laaggelegen veenweiden met grazende koeien, uitgestrekte polders onder fraaie luchten, plassengebieden en oude waterlopen. Maar ook bijzonder cultuur-historisch erfgoed in stadjes met een karakteristieke oude binnenstad, dorpen met monumentale boerderijen, oude vestingwerken en maakindustrie langs rivieren. Het Groene Hart is de binnentuin van de Randstad; een ook in Europees verband bijzonder open gebied. Geen groene vlek om de stad, maar een open ruimte omringd door de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Door zijn ligging en karakteristieken is het een gebied dat even waardevol als kwetsbaar is. Waardevol door de unieke combinatie van natuur, landschap en cultuurhistorie. Kwetsbaar door verstedelijking, bodemdaling en klimaatverandering.
Bron van deze tekst is de uitgebreide website:
Wie besturen het Hart?
vrijdag 28 oktober 2005
De provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland hebben samen de intentieverklaring ‘Doorpakken in het Groene Hart’ getekend.

Helaas kan met het gebruik van de alleen door politici gebruikte term 'doorpakken' betwijfeld worden of het Groene Hart bij de bestuurders van deze provincies wel in goede handen is. Met name de verhullende term kwetsbaar door verstedelijking ontmaskert ze al. Zij zijn juist de bestuurders die aan verstedelijking = het huizen bouwen op grond die voldeed aan de definitie 'De plek waar Holland echt Holland is.', het hardts meewerkten en nog steeds meewerken.
En de vlag op hun mestschuit: 'grazende koeien' en 'fraaie luchten' hebben ze als bestuur totaal geen invloed op. Dit zijn beelden van 'Hollandse Meesters' en bijna alleen nog in musea te bewonderen.

VVV
Op een kaartje van de VVV Het Groene Hart is te zien welke plaatsen in het Groen Hart liggen VVV-index
Naar mijn mening is hier al te zien, zeker met in het achterhoofd alle bouwplannen die er nu al zijn, dat het Groen Hart niet is 'een open ruimte omringd door de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht', die liggen daar zeer ver vandaan, maar pas na Alphen aan den Rijn, Bodegraven en onder en rechts van Gouda een een open ruimte vormt.
In een brief die Vincent van Gogh op 29 december 1881 schrijft aan zijn broer Theo lezen we: [...]En dus, ik heb hier een atelier gehuurd, n.l. een kamer en alkoof, die ervoor geschikt te maken zijn, goedkoop genoeg, even buiten de stad op de Schenkweg, een minuut of 10 achter M.'
Vincent had toen goed zicht op het Groene Hart waarvan de bestuurders van nu ons wijs willen maken dat het nog bestaat. Zelfs mijn moeder, die in 1925 in Den Haag aan de Vaillantlaan woonde had die ervaring als ze de laan uitliep en de spooroverweg overstak, want daar kon ze in de verte over de landerijen Rijswijk zien liggen.
De bestuurders van toen vonden die landerijen maar niks, er moesten huizen gebouwd worden voor de groeiende bevolking en zo ontstond het Laakkwartier.
Geschiedenis Laakkwartier
De wegonderdoorgang Vaillantlaan is rond 1925 gebouwd om een verbinding te maken onder de sporen door naar de - in die tijd - nieuwe ontwikkelingsgebieden van Laak. Om onder het spoor door te komen moesten ook de Vaillantlaan en de Parallelweg worden verdiept, vandaar vermoedelijk de naam De Put.
Zie: website gemeente Den Haag
En ze zijn niet meer gestopt: Rijwijk werd groter en groter en zit nu ingeklemd tussen Delft en Den Haag. Tussen Delft en Rotterdam bleef het lang groen maar dat is ook voorbij.
Op de website van de Groene Hartwinkels staat een kaartje waarop te zien is hoe uitgestrekt het Groen Hart was: De Landwinkels

Dat vele bestuurders en bestuurdertjes zich met het Groen Hart bemoeien waardoor het nooit meer wordt wat de 'Hollandse Meesters' gezien hebben blijkt wel uit de website van het ministerie van VROEM, VROEM ... De overheid wil het Groene Hart in de toekomst verder ontwikkelen als een gebied voor 'rust, ruimte en groen' en daarbij een goede balans bewaren met landbouw en veeteelt. De rijksoverheid, provincies, gemeenten, hoogheemraadschappen en belangenorganisaties werken samen om dit doel te bereiken. Het ministerie van VROM heeft een regierol. Het ministerie geeft in documenten als de Nota Ruimte de toekomstige ontwikkelingsrichting voor het Groene Hart aan.

Zuidplaspolder
Dat de afbraak van het Groen Hart maar doorgaat blijkt uit de plannen voor de Zuidplaspolder, 'de enige plek in de zuidvleugel van de Randstad waar na 2010 nog omvangrijke ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn'.
Op de homepage van de website wordt dit met een mooie foto opgeleukt. En ineens is Groene Hart vervangen door 'Randstad'.
Website Zuidplaspolder.
Mijn voorspelling is dat als al die bouwplannen gerealiseerd zijn, Amsterdam en Utrecht zitten ook niet stil, Bodegraven, Alphen a/d Rijn en Gouda hebben ook veel woningzoekenden, zal er een grote behoefte aan brede snelle wegen zijn ontstaan om al die plaatsen, en ook de plaatsen om te recreëren, met elkaar te verbinden. De bestuurders van dat moment zullen dan besluiten de wegen die nu al in het Groene Hart liggen daarvoor te benutten.

Zuidplaspolder
Bron: www.europaconcorsi.com
Het laagste punt van Nederland

Zoetermeer
Woensdag, 28 juni 2006, Streekblad
Onder de kop Haan: 'Gebied Kruisweg kan geen weiland blijven' beweert de wethouder Haan van de gemeente Zoetermeer "Het is een illusie om te denken dat het gebied blijft zoals het is" en "Het is het enige groene gebied van hier tot Gouda, dat kun je geen reservaat laten blijven. Het ligt in het hart van de randstad. Natuurlijk gaat daar iets mee gebeuren." En als toppunt van onnozelheid: "Je moet zo'n gebied, net als het gebied ten zuiden van de A12, ook kunnen financieren. Dat kun je doen door wat rood tussen het groen te zetten. En met rood bedoel ik bebouwing."
Hij vervolgt het gesprek over een plan voor duizend villa's in het Kruisweggebied.
Deze meneer Haan is natuurlijk volgens onze democratische regels bestuurder geworden. Maar volgens mij om Zoetermeer te besturen. Als hij zich nou eens zou beperken tot de grenzen van Zoetermeer en het standpunt van zijn collega in Bleiswijk overneemt? Dat standpunt staat bij het artikel: "Zoetermeer staat alleen in hun opvatting over de Kruisweg. Wat er met het gebied gaat gebeuren staat al lang vast in de nota Ruimte. Het is een gebied voor natuurontwikkeling en een aanloop naar het Bentwoud."
Meer over het Bentwoud op: www.bentwoud.nl. en www.pzh.nl/thema/milieu_natuur_en_water/groene_ruimte/recreatiebeleid/bos.jsp.

Aarlanderveen
Voorbij Alphen aan de Rijn waar het echte Groene Hart ligt is Aarlanderveen met de molenviergang een prachtig voorbeeld hoe het Groene Hart is ontstaan en behouden kan blijven.

 
   

 

Overzicht plaatsen Index    
 

advertenties