Benthuizen

    Benthuizen Het wapen van Benthuizen

Geschiedenis
Een dorp op vruchtbare bodem
De geschreven geschiedenis van Benthuizen begint in 1281. In dat jaar krijgt Dirk van Teylingen van Floris V, graaf van Holland, een gebied in bruikleen rond Waddinxveen. De grens van dat gebied wordt in de leenakte aangegeven met een aantal ambachten, waaronder 'Benthusen'. Waarschijnlijk is Benthuizen, samen met de in de negentiende eeuw bij Benthuizen gevoegde gemeenten Hoogeveen en Benthorn, ontstaan in de tiende en elfde eeuw. Tijdens deze periode neemt de bevolking snel toe en worden de uitgestrekte veenwildernissen in dit gebied ontgonnen.
Het afsteken van veen
Turfwinning vormt in deze tijd een belangrijke bron van inkomsten. In eerste instantie wordt het veen afgestoken tot het peil van het grondwater, maar de vraag naar brandstof in de steden is zo groot dat men in de zestiende eeuw overgaat op slagturven. Met speciale beugels wordt gebaggerd tot de zeekleigrond is bereikt. Als gevolg hiervan ontstaan er uitgestrekte watervlakten en loopt het aantal inwoners van Benthuizen aanzienlijk terug. Hoogeveen en Benthorn raken zelfs geheel ontvolkt. In de tweede helft van de achttiende eeuw wordt het ondergelopen gebied drooggemalen. De vrijgekomen grond blijkt zeer geschikt voor akkerbouw en veeteelt. Die geven op hun beurt weer reden tot bestaan voor een enkele ambachtsman en winkelier.
Bestemming landbouwgrond
Na de Tweede Wereldoorlog komt er minder veehouderij en meer landbouw. Bovendien mechaniseert de landbouw in rap tempo. Er zijn steeds minder arbeidskrachten bij nodig, en de landarbeiders vinden werk in fabrieken en in de bouw. Een groot deel van de landbouwgrond zal in de toekomst in beslag worden genomen door de hoge snelheidslijn en door een nog aan te planten bos, het Bentwoud.

Bron: Gemeente Rijnwoude

Hugo la Rivière
Hugo la Rivière werd geboren op 20 februari 1846 in Leiden. In 1871 werd hij burgemeester van Benthuizen. Tijdens die jaren kwam hij tot persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus en dat bracht in zijn leven een grote verandering teweeg. Waarbij moest hij zich aansluiten? Tijdens een huwelijkssluiting die hij verrichtte, maakte zijn warme toespraak zo'n diepe indruk dat de getuigen van de bruidegom die uit Alphen aan de Rijn kwamen contact legden met de "Broeders" uit Alphen. Kort daarna sloot hij zich aan bij de "vergadering" in Alphen. Daar ontmoette hij Nicolaas Samsom, de gemeentesecretaris van Alphen die hij ambtshalve al eens in het gemeentehuis van Alphen ontmoet had. Er ontstond een hechte vriendschap voor het leven, ondanks het feit dat La Rivière al in 1883, pas 37 jaar oud, ontslag nam als burgemeester van Benthuizen, met name op grond van zijn nieuwe levensovertuiging en zich in Zwolle vestigde. In 1882 werd Samsom uitgever te Alphen en kort daarna werd La Rivière uitgever te Zwolle.

Bron: De geschiedenis van de Zwolse 'Vergadering'

Uitbraak van cholera in de negentiende eeuw
Rijstwaterachtige ontlasting, overgeven, flinke dorst en koud aanvoelen. Wie deze symptonen had in de negentiende eeuw, was er hoogstwaarschijnlijk slecht aan toe. De diagnose werd gesteld op cholera. Tussen 1830 en 1870 teisterde een aantal epidimieen het Europese vasteland. De buurdorpen Soetermeer en Zegwaart werden zwaar getroffen. In Soetermeer stierven 37 van de duizend inwoners aan de gevreesde ziekte. In Zegwaart waren dat er 43 en het naburige Benthuizen spande de kroon met 56 doden op duizend inwoners. De dorpen stonden destijds in de top twaalf van zwaarstgetroffen gemeenten.

Bron: Zoetermeer in beeld

Bezienswaardigheden

De Haas  Korenmolen de Haas
Gelinkt van: www.molendatabase.nl.

Complementair

 • Spruitjes! de groente en de telers.


 •  
     

   

  Vorige plaats      Overzicht plaatsen      Volgende plaats
   


  advertenties